دیوانه ام

 

دیوانه ام

بیراهه ای مسیر زندگیم

آمالم لگدکوب شده سرنوشت

هدفم در منتها الیه نیستی

خودم

اسیر توهمات ذهن بیمارم

و روزم

تکاپوی هیچ

دیوانه ام ...

اینگونه نیست ؟

/ 1 نظر / 14 بازدید