# دیوار

یادگاری

فرسوده تریندیوار ِ این شهر هم که باشیبازدستهایی هستندکه بر روی تونقشی بکشندیا بر روی تو یادگاری بنویسندغمگین نباشقلب مهربانم
/ 12 نظر / 16 بازدید